日夕凉风至,闻蝉但益悲上一句下一句 前一句后一句 秦中寄远上人拼音版 孟浩然诗词_格言屋

日夕凉风至,闻蝉但益悲上一句 下一句

出自唐朝孟浩然的《秦中寄远上人
原文翻译:

一丘常欲卧,三径苦无资。

北土非吾愿,东林怀我师。

黄金燃桂尽,壮志逐年衰。

日夕凉风至,闻蝉但益悲

秦中寄远上人拼音版

yī qiū cháng yù wò ,sān jìng kǔ wú zī 。

běi tǔ fēi wú yuàn ,dōng lín huái wǒ shī 。

huáng jīn rán guì jìn ,zhuàng zhì zhú nián shuāi 。

rì xī liáng fēng zhì ,wén chán dàn yì bēi


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

孟浩然的诗词大全

《卢明府九日岘山宴袁使君、张郎中、崔员外》 《游景空寺兰若》 《同曹三御史行泛湖归越》 《舟中晚望》 《送韩使君除洪州都曹(韩公父常为襄州使)》 《来闍黎新亭作》 《秋登兰山寄张五》 《齿坐呈山南诸隐》 《送元公之鄂渚,寻观主张骖鸾》 《同卢明府饯张郎中除义王府司马,海园作》 《秋登兰山寄张五》 《与白明府游江》 《赠王九》 《留别王侍御维 / 留别王维》 《陪独孤使君同与萧员外证登万山亭》 《唐城馆中早发,寄杨使君》 《题李十四庄,兼赠綦毋校书》 《送贾升主簿之荆府》 《题义公禅房》 《游明禅师西山兰若》 《春意(一题作春怨)》 《彭蠡湖中望庐山》 《姚开府山池》 《南归阻雪》 《夜归鹿门歌》 《江上别流人》 《夏日浮舟过陈大水亭 / 浮舟过滕逸人别业》 《秦中寄远上人》 《武陵泛舟》 《入峡寄弟》 《宿扬子津,寄润州长山刘隐士》 《还山贻湛法师》 《送张子容进士赴举》 《李氏园林卧疾》 《和张二自穰县还途中遇雪》 《宿建德江》 《春中喜王九相寻 / 晚春》 《清明即事》 《登江中孤屿赠白云先生王迥》 《长安早春(一作张子容诗)》 《登鹿门山怀古》 《都下送辛大之鄂》 《岘山送张去非游巴东(一题作岘山亭送朱大)》 《宿天台桐柏观》 《洛中访袁拾不遇》 《同独孤使君东斋作》 《庭橘》 《九日得新字》 《鹦鹉洲送王九之江左》 《寄赵正字》 《韩大使东斋会岳上人、诸学士》 《送吴悦游韶阳》 《自洛之越》 《夕次蔡阳馆》 《洛中送奚三还扬州》 《春情》 《夜泊庐江,闻故人在东寺,以诗寄之》 《人日登南阳驿门亭子,怀汉川诸友》 《冬至后过吴、张二子檀溪别业》 《晚泊浔阳望庐山》 《登岘山亭,寄晋陵张少府》 《寻菊花潭主人不遇》 《行至汝坟寄卢征君》 《题梧州陈司马山斋(一作宋之问诗)》 《与诸子登岘山》 《送朱大入秦》 《耶溪泛舟》 《南山下与老圃期种瓜》 《和张判官登万山亭,因赠洪府都督韩公》 《和张明府登鹿门作》 《宿桐庐江寄广陵旧游》 《寻陈逸人故居》 《过景空寺故融公兰若(或作过潜上人旧房、悼正弘禅师)》 《李少府与杨九再来》 《九日龙沙作,寄刘大昚虚》 《晚春卧病寄张八》 《秦中感秋寄远上人 / 秦中寄远上人》 《东陂遇雨,率尔贻谢南池》 《永嘉别张子容》 《初秋》 《岁暮归南山 / 归故园作 / 归终南山》 《游凤林寺西岭》 《题云门山,寄越府包户曹、徐起居》 《送辛大之鄂渚不及》 《示孟郊》 《西山寻辛谔》 《早春润州送从弟还乡》 《题长安主人壁》 《渡浙江问舟中人(一题作济江问同舟人。一作崔国辅诗)》 《高阳池送朱二》 《西山寻辛谔》 《彭蠡湖中望庐山》 《裴司士、员司户见寻(一题作裴司士见访)》 《送丁大凤进士赴举,呈张九龄》 《将适天台,留别临安李主簿》 《京还赠张(一作王)维》 《同王九题就师山房》 《疾愈过龙泉寺精舍,呈易、业二公》 《江上寄山阴崔少府国辅》 《都下送辛大之鄂》

秦中寄远上人注释及译文

译文

本想长久地归隐山林,又苦于无钱举步维艰。滞留长安不是我心愿,心向东林把我师怀念。黄金像烧柴一般耗尽,壮志岁月逐日衰减。黄昏里吹来萧瑟凉风,听晚蝉声声愁绪更添。

注释

⑴远上人:上人是对僧人的敬称,远是法号。事迹未详。⑵一丘:即一丘一壑,意指隐居山林。语出《晋书·谢鲲传》。⑶三径:《三辅决录》卷一谓“蒋翊归乡里,荆棘塞门,舍中有三径,不出,唯求仲、羊仲从之游”。后便指归隐后所住的田园。⑷东林:指庐山东林寺,这里借指远上人所在的寺院。⑸黄金燃桂尽:《战国策·楚策三》谓“楚国之食贵于玉,薪贵于桂”。这里喻处境窘困。燃桂:烧贵如桂枝的柴。⑹闻蝉:听蝉鸣能引起人悲秋之感。卢思道《听鸣蝉篇》有“听鸣蝉,此听悲无极”。

秦中寄远上人赏析

从这首诗的内容看,当为孟浩然在长安落第之后的作品。诗中充满了失意悲哀追求归隐的情绪,是一首坦率的抒情诗。

第一联从正面写“所欲”。作者的所欲,原本为隐逸;但诗中不用隐逸而用“一丘”、“三径”的典故。“一丘”颇具山野形象,“三径”自有园林风光。用形象以表明隐逸思想,是颇为自然的。然而“苦无资”三字却又和作者所欲发生了矛盾,透露出他穷困潦倒的景况。

“北土非吾愿”,是从反面写“不欲”。“北土”指“秦中”,亦即京城长安,是士子追求功名之地,这里用以代替做官,此句表明了不愿做官的思想。因而,诗人身在长安,不由怀念庐山东林寺的高僧来了。“东林怀我师”是虚写,一个“怀”字,表明了对“我师”的尊敬与爱戴,暗示追求隐逸的思想,并紧扣诗题中的“寄远上人”。这二句,用“北士”以对“东林”,用“非吾愿”以对“怀我师”,对偶相当工稳。同时正反相对,相得益彰,更能突出作者的思想感情。

诗人进而抒写自己滞留帝京的景况和遭遇。“黄金燃桂尽”,表现了旅况的穷困;“壮志逐年衰”,表现了心意的灰懒。对偶不求工稳,流畅自然,意似顺流而下,这正是所谓“上下相须,自然成对”(《文心雕龙·丽辞》)。

七句写“凉风”,八句写“蝉鸣”。这些景物,表现出秋天的景象。凉风瑟瑟,蝉鸣嘶嘶,很容易使人产生哀伤的情绪。再加以作者身居北土,旅况艰难,官场失意,呼吁无门,所以会感到“益悲”。

这首诗最显著的特点,在于直抒胸臆。感情的难以抒发,在于抽象。诗人常借用具体事物的形象描写以抒发感情;表达感情的词语,往往一字不用。而此诗却一反这种通常的写法。对“一丘”称“欲”,对“无资”称“苦”;对“北土”则表示“非吾愿”,思“东林”于是“怀我师”;求仕进而不能,这使得作者的壮志衰颓;流落秦中,穷愁潦倒;感受到凉风、听到蝉声而“益悲”。这种写法,有如画中白描,不加润色,直写心中的哀愁苦闷。而读者读来并不感到抽象,反而显得诗人的率真和诗风的明朗。

孟浩然简介

孟浩然(689─740),本名浩,字浩然,襄州襄阳(今湖北襄樊市)人。早年隐居家乡襄阳附近的鹿门山,闭门读书,以诗自娱。曾游历长江南北各地,巴蜀、吴越、湘赣等地都留下了他的足迹。四十岁时游长安,应进士不第。张九龄镇荆州时,署其为荆州从事,不久,患疽而卒,终年五十二岁。他是盛唐山水田园诗派的主要作家之一。诗与王维齐名,号王孟。其诗每无意求工而清超越俗,正复出人意表,清闲浅淡中,自有泉流石上,风来松下之音。有《孟浩然集》。

名句类别

四季」 「秋天」 「动物」 「写鸟

编者注:本文提供了日夕凉风至,闻蝉但益悲上一句下一句 前一句后一句,秦中寄远上人拼音版 孟浩然简介。

转载请注明:原文链接 | http://www.geyanwu.cn/ju/5672.html

友情链接>>