【商调】集贤宾北拼音版|翻译|赏析|原文_是杜仁杰的诗词_格言屋

【商调】集贤宾北拼音版

作者:杜仁杰 朝代:元朝
【商调】集贤宾北原文

七夕

暑才消大火即渐西,斗柄往坎宫移。一叶梧桐飘坠,万方秋意皆知。暮云闲聒聒蝉鸣,晚风轻点点萤飞。天阶夜凉清似水,鹊桥图高挂偏宜。金盆内种五生,琼楼上设筵席。

【集贤宾南】今宵两星相会期,正乞巧投机。沉李浮瓜肴馔美,把几个摩诃罗儿摆起。齐拜礼,端的是塑得来可嬉。

【凤鸾吟北】月色辉,夜将阑银汉低,斗穿针逞艳质。喜蛛儿奇,一丝丝往下垂,结罗成巧样势。酒斟着绿蚁,香焚着麝脐,引杯觞大家沉醉。樱桃妒水底红,葱指剖冰瓜脆,更胜似爱月夜眠迟。

【斗双鸡南】金钗坠、金钗坠玳瑁整齐,蟠桃宴、蟠桃宴众仙聚会。彩衣、彩衣轻纱织翠,禁步摇绣带垂,但愿得同欢宴团圆到底。

【节节高北】玉葱纤细,粉腮娇腻。争妍斗巧,笑声举,欢天喜地。我则见管弦齐动,商音夷则。遥天外斗渐移,喜阴晴今宵七夕。

【耍鲍老南】团圈笑令心尽喜,食品愈稀奇。新摘的葡萄紫,旋剥的鸡头美,珍珠般嫩实。欢坐间,夜凉人静已,笑声接青霄内。风淅淅,雨霏霏,露湿了弓鞋底。纱笼罩仕女随,灯影下人扶起,尚留恋懒心回。

【四门子北】画堂深,寂寂重门团,照金荷红蜡辉。斗柄又横,月色又西,醉乡中不知更漏迟。士庶每安,烽燧又息,愿吾皇万岁。

【尾】人生愿得同欢会,把四季良辰须记,乞巧年年庆七夕。

【商调】集贤宾北拼音版

qī xī

shǔ cái xiāo dà huǒ jí jiàn xī ,dòu bǐng wǎng kǎn gōng yí 。yī yè wú tóng piāo zhuì ,wàn fāng qiū yì jiē zhī 。mù yún xián guō guō chán míng ,wǎn fēng qīng diǎn diǎn yíng fēi 。tiān jiē yè liáng qīng sì shuǐ ,què qiáo tú gāo guà piān yí 。jīn pén nèi zhǒng wǔ shēng ,qióng lóu shàng shè yàn xí 。

【jí xián bīn nán 】jīn xiāo liǎng xīng xiàng huì qī ,zhèng qǐ qiǎo tóu jī 。chén lǐ fú guā yáo zhuàn měi ,bǎ jǐ gè mó hē luó ér bǎi qǐ 。qí bài lǐ ,duān de shì sù dé lái kě xī 。

【fèng luán yín běi 】yuè sè huī ,yè jiāng lán yín hàn dī ,dòu chuān zhēn chěng yàn zhì 。xǐ zhū ér qí ,yī sī sī wǎng xià chuí ,jié luó chéng qiǎo yàng shì 。jiǔ zhēn zhe lǜ yǐ ,xiāng fén zhe shè qí ,yǐn bēi shāng dà jiā chén zuì 。yīng táo dù shuǐ dǐ hóng ,cōng zhǐ pōu bīng guā cuì ,gèng shèng sì ài yuè yè mián chí 。

【dòu shuāng jī nán 】jīn chāi zhuì 、jīn chāi zhuì dài mào zhěng qí ,pán táo yàn 、pán táo yàn zhòng xiān jù huì 。cǎi yī 、cǎi yī qīng shā zhī cuì ,jìn bù yáo xiù dài chuí ,dàn yuàn dé tóng huān yàn tuán yuán dào dǐ 。

【jiē jiē gāo běi 】yù cōng xiān xì ,fěn sāi jiāo nì 。zhēng yán dòu qiǎo ,xiào shēng jǔ ,huān tiān xǐ dì 。wǒ zé jiàn guǎn xián qí dòng ,shāng yīn yí zé 。yáo tiān wài dòu jiàn yí ,xǐ yīn qíng jīn xiāo qī xī 。

【shuǎ bào lǎo nán 】tuán quān xiào lìng xīn jìn xǐ ,shí pǐn yù xī qí 。xīn zhāi de pú táo zǐ ,xuán bāo de jī tóu měi ,zhēn zhū bān nèn shí 。huān zuò jiān ,yè liáng rén jìng yǐ ,xiào shēng jiē qīng xiāo nèi 。fēng xī xī ,yǔ fēi fēi ,lù shī le gōng xié dǐ 。shā lóng zhào shì nǚ suí ,dēng yǐng xià rén fú qǐ ,shàng liú liàn lǎn xīn huí 。

【sì mén zǐ běi 】huà táng shēn ,jì jì zhòng mén tuán ,zhào jīn hé hóng là huī 。dòu bǐng yòu héng ,yuè sè yòu xī ,zuì xiāng zhōng bú zhī gèng lòu chí 。shì shù měi ān ,fēng suì yòu xī ,yuàn wú huáng wàn suì 。

【wěi 】rén shēng yuàn dé tóng huān huì ,bǎ sì jì liáng chén xū jì ,qǐ qiǎo nián nián qìng qī xī 。


※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

杜仁杰的诗

《【商调】集贤宾北》 《【双调】雁儿落过得胜令》 《【双调】蝶恋花》 《【般涉调】耍孩儿》

杜仁杰简介

辞赋精选

本文提供【商调】集贤宾北原文,【商调】集贤宾北翻译,【商调】集贤宾北赏析,【商调】集贤宾北拼音版,杜仁杰简介

转载请注明:原文链接 | http://www.geyanwu.cn/gushi/59788.html

友情链接>>